Lucas, Happy Birthday, Aug. 21, 2007 - mikemiddleton